ชื่อ - นามสกุล :นายชวัลวิทย์ แสนสุด
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ที่อยู่ :
Telephone :0852012598
Email :kronbannong55@hotmail.co.th