ชื่อ - นามสกุล :นายวิรัตน์ สีตะแกะ
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :0623485710
Email :wirat.seeta@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ