ชื่อ - นามสกุล :นายชินกร ศรีทร
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0803687242
Email :chinnakorn.sritorn@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล