ชื่อ - นามสกุล :นายธีรวัฒน์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.2
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0849253805
Email :nakhonprasat@gmail.com