ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกฤษณา ไพดี
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0931230410
Email :krissana.paidee@tubtimsiam04.a
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป