ชื่อ - นามสกุล :นายมนตรี อกอุ่น
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :0883778496
Email :matrixserverx@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ