ชื่อ - นามสกุล :นายฐานะ บุญรอด
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :197 หมู่ที่ 7 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
Telephone :0818765260
Email :krooict2523@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ