ชื่อ - นามสกุล :นางสาวขนิษฐา สุภศร
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :088-100864
Email :howtorin@hotmail.com