ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปริศนา วงศ์เจริญ
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0885862715
Email :prisana.wongcharoen@tubtimsiam
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การเงิน