ชื่อ - นามสกุล :นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0894134886
Email :panuwat@tubtimsiam04.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา