[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
DLIT
คลังเก็บรูปภาพ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โดย : admin
เข้าชม : 2235
จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
        

          โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
 
         เปิดรับสมัคร ในวันที่  27 - 30 มีนาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมนำมาในวันสมัคร 
       
          1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน / สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองนักเรียน (บิดา - มารดา)
          2. หนังสือรับรอง (ป.พ.1) / (ป.พ.7)
          3. คะเเนน (O - NET)
          4. รูปถ่าย 2 นิ้ว (ขาว - ดำ) จำนวน 2 ใบ
        
           วิธีการคัดเลือก

                1.ใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนน  (O - NET)
                2. สอบข้อเขียนในวันที่  8 เมษายน 2560

          ประกาศผลสอบ
                 
                 - ในวันที่ 12 เมษายน 2560

                 - รายงานตัวในวันที่ 12 เมษายน 2560
       

              หมายเหตุ** 

                             1.ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแต่ละระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทำงานหรือดำเนินการ ในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
                             2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ให้ผู้เรียนนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน
                             3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
                             4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้าง เอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาต้องจัดทำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุก ๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครทำงาน
                              5. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน
                              6. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน
                              7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว
                              8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
                              9. สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9) เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้นปี ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนสำหรับใช้ศึกษาและนำไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลในการ เทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์เรื่อง เผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น 18/มิ.ย./2562
      ประกาศโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/มิ.ย./2562
      ประกาศโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ เรื่อง เผยแพร่ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14/มิ.ย./2562
      ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 21/พ.ย./2561
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 19/พ.ย./2561